Jak pokazują nowe badania zamykanie uszka lewego przedsionka może zmniejszać ryzyko udaru u pacjentów z migotaniem przedsionków oraz z wywiadem krwawienia wewnątrzczaszkowego, czyli w grupie, która nie jest standardowo leczona lekami przeciwzakrzepowymi, ze względu na ryzyko krwawienia. Wyniki omawianego badania przedstawiono na łamach portalu Medscape. Po okresie obserwacji, którego mediana wynosiła 166 dni wskaźnik wyst...