Nawroty częstoskurczu komorowego występują stosunkowo często u pacjentów po zawale serca z implantowanym kardiowerterem defibrylatorem mimo leczenia antyarytmicznego. Wciąż poszukuje się optymalnej terapii tej populacji pacjentów, która miałaby chronić przed nawrotem częstoskurczu. Sapp i wsp. przeprowadzili wieloośrodkowe, kontrolowane badanie z randomizacją, do którego kwalifikowano pacjentów z ...