Uniwersalna definicja zawału serca pozwala rozpoznać zawał okołoproceduralny, np. po wykonaniu przezskórnej angioplastyki wieńcowej z implantacją stentu (PCI, percutaneous coronary intervention) w przypadku wzrostu stężenia troponin sercowych (ma...