Stopień w jakim śródoperacyjne ciśnienie krwi (BP) jest związane z dobrostanem ośrodkowego układu nerwowego (OUN) jest oceniany zwykle na podstawie „podstawowego” ciśnienia krwi. Czy ocena ta koreluje z ciśnieniem krwi występującym w dniu operacji...