Ryzyko nadciśnienia u osób, które regularnie drzemią w ciągu dnia nie jest w pełni poznane. Cheungpasitporn i wsp. przeprowadzili metaanalizę, w której sprawdzili, jaki jest związek między drzemką a nadciśnieniem. Autorzy przeszukali bazy: Medline...