Dorobek naukowy Kliniki Kardiochirurgii IK UM w Łodzi w roku 2001:

(cały dorobek Kliniki na stronie Biblioteki UM w Łodzi) 1. Tytuł oryginału: Kontrapulsacja wewnątrzaortalna w leczeniu zespołu małego rzutu serca po zabiegach kardiochi...