Kumulatywna meta-analiza wyników 12 randomizowanych badań klinicznych z zastosowaniem blokerów GPIIb/IIIa w interwencyjnym leczeniu choroby wieńcowej wykazała istotna redukcję 30-dniowej śmiertelności o 27% w grupie otrzymującej bloker.
Am J ...