Opublikowano wyniki badania ACE, w którym pacjentów z zawałem serca poddawano pierwotnemu PCI z wszczepieniem nowoczesnego stentu, losowo przydzielajac do grupy otrzymujacej placebo lub ReoPro (JACC 2003;42:1879-85).
Opublikowano wyniki bada...