Badanie grupy z Izraela ujawnia, że aż 25% pacjentów z zawałem serca poddawanych pierwotnemu PCI może być opornych na klopidogrel, co powoduje wzrost ryzyka ponownych zdarzeń sercowych (Matetzky i wsp. Circulation 2004).
Badanie grupy z Izra...