Częste współistnienie nadciśnienia i zaburzeń metabolicznych stało się podstawą wprowadzenia przez Reavena w 1988 roku pojęcia zespołu X, nazywanego – dla odróżnienia od podobnego zespołu kardiologicznego – metabolicznym zespołem X bąd...