Antagoniści receptora angiotensynowego (RA) posiadają unikalny mechanizm pośród leków hipotensyjnych: blokują wiązanie się angiotensyny II z receptorem dla angiotensyny typu 1 (AT1) i w ten sposób hamują jego aktywację.
Antagoniści receptora...